Uvjeti poslovanja

1. Predmet uvjeta poslovanja
Opći uvjeti poslovanja uređuju pravne odnose između prodavatelja SILCO HR d.o.o., Zagreb, Karlovačka cesta 4a, Zagreb, OIB: 93579767668 (prodavatelj), i kupaca robe i proizvoda iz njegovog prodajnog programa (roba) prema pravnim i fizičkim osobama sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Opći uvjeti primjenjuju se na sve odnose između prodavatelja i kupca, osim ako se prodavatelj i kupac izričito ne dogovore drugačije u vezi s pojedinačnim pravima ili obvezama. Valjani su samo ugovori sklopljeni u pisanom obliku. Sve poruke putem odgovarajućih telekomunikacijskih sredstava (faks, e-pošta itd.) također se smatraju pisanim oblikom. Ako su prodavatelj i kupac sklopili poseban sporazum u pisanom obliku, za vrijeme važenja tog sporazuma njegove se odredbe smatraju prioritetnim, a odredbe ovih općih uvjeta se ne primjenjuju ako reguliraju isto područje. Ovi opći uvjeti prodaje imaju prednost i poništavaju kupčeve uvjete kupnje, osim ako se kupac i prodavatelj izričito drugačkije ne dogovore u pisanom obliku. Opći uvjeti prodaje, zajedno s posebno dogovorenim uvjetima i odredbama, čine sveobuhvatni ugovor između stranaka. Ako prodavatelj i kupac sklope ugovor na način da kupac prihvati ponudu prodavatelja, ovi su opći uvjeti sastavni dio takvog ugovora. Kupac je upoznat s predmetnim uvjetima uz obavijest o ponudi, a svaki put ih može pročitati na web stranici prodavatelja.g ugovora. Kupac je upoznat s predmetnim uvjetima uz obavijest o ponudi, a svaki put ih može pročitati na web stranici prodavatelja.

2. Prodajni program i kvaliteta robe

Kupac mora proizvode koristiti kao dobar gospodar i dosljedno prema uputama prodavatelja. Kvaliteta i količine robe definirane su u tehničkim opisima, sigurnosnim dokumentima i uputama za uporabu koji su dostupni na web stranici na: www.selekto.hr. Kupac gubi pravo na prigovor i jamstvo ako upotrebljava robu protivno uputama prodavatelja ili ako prodavateljevu robu koristi u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača bez njegovog izričitog pismenog pristanka. Prodavatelj može uvesti novu robu u program bez prethodne najave ili isključiti određenu robu iz prodajnog programa. U potonjem slučaju, kupac nema nikakvih potraživanja zbog bilo kakve štete koja bi mu nastala te se odriče svih takvih zahtjeva. Prodavatelj osigurava da je njegova roba u skladu s važećim propisima o kvaliteti robe u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.


3. Cijene

Cijenu proizvoda i komercijalne uvjete utvrđuje prodavatelj u ponudi, fakturama ili otpremnici. Cijene su bez PDV-a i vrijede EX-WORKS Zagreb, osim ako u pojedinačnoj ponudi nije drugačije navedeno. U svim se slučajevima za nadmetanje, potvrdu narudžbe i fakture te identifikaciju prijelaza rizika primjenjuje najnovije izdanje Incoterms-a koje je u Parizu usvojila Međunarodna trgovinska komora u Parizu. Troškovi pakiranja uključuju se u cijene prodavateljevih proizvoda (bez troškova palete). Prodavatelj može dodatno naplatiti kupčeve posebne zahtjeve u vezi s kvalitetom ili pakiranjem ili u vezi s bilo kojim drugim uvjetima ili isporukom.


4. Uvjeti plaćanja i pridržaj prava vlasništva

Način plaćanja je avansno plaćanje, osim ako se prodavač i kupac pismenim putem ne dogovore drugačije. Smatra se da je plaćanje izvršeno kada kupovna cijena stigne na račun prodavatelja. U slučaju kašnjenja u plaćanju, prodavatelj ima pravo naplatiti zakonsku zateznu kamatu, koja se obračunava u skladu s propisanom kamatnom stopom za zateznu kamatu u Republici Hrvatskoj. Kupac je dužan platiti račun za kamate koji mu je prodavatelj poslao u roku od 8 dana od dana izdavanja računa. Prodavatelj ima pravo naplatiti sve troškove nastale u vezi s povratom, a kupac ih je dužan platiti na prvi poziv prodavatelja. U slučaju sudskog postupka radi naplate kupčevih dugova prema prodavaču, prodavatelj ima pravo jednostrano provesti ovrhu, a kupac gubi sva prava u pogledu količinskih, vrijednosnih i ostalih dodatnih popusta ili na drugi način dogovorenih pogodnosti. Ako kupac kasni s plaćanjem dospjelih obveza ili ako zbroj neizmirenih obveza kupca prelazi ugovorenu ili odobrenu od strane prodavatelja vrijednost (odobreni limit), daljnje isporuke kupcu obavljaju se samo u slučaju primitka avansne uplate, predujma ili primanje dodatnog osiguranja za otplatu obaveza koje je utvrdio prodavač. Ako kupac ne podmiri svoje obveze u dogovorenom roku, prodavač ima pravo odmah obustaviti sve isporuke robe dok kupac ne izmiri sve dospjele obveze. Kupac mora podmiriti svoje obveze prema prodavaču neovisno o uplatama njegovih kupaca. Kupac se obvezuje da neće prenositi bilo kakav zahtjev protiv prodavatelja trećim osobama bez njegovog prethodnog pisanog pristanka. Prodana roba ostaje vlasništvo prodavatelja i nakon isporuke kupcu, sve dok kupac ne plati cjelokupnu otkupnu cijenu i ostale obveze. Roba ostaje vlasništvo prodavača do podmirenja svih obveza kupca, neovisno o njihovoj osnovi. Ako kupac ne poštuje međusobne dogovore, posebno u slučaju kašnjenja u plaćanju, prodavatelj ima pravo vratiti robu natrag. To ne znači da se prodavač povukao iz ugovornog odnosa, osim ako to izričito ne napiše u pisanom obliku nakon primitka robe.

5. Isporuka i prihvaćanje robe

Prodavatelj je obvezan isporučiti naručenu robu u skladu s pisanom potvrdom narudžbe. Ako prodavac robe kasni više od 8 dana s isporukom izvan dogovorenog roka, dužan je obavijestiti kupca. U slučaju da kupac ne preuzme robu u roku od 8 dana od dana obavijesti o spremnosti za preuzimanje, prodavatelj može tražiti 0,5% prodajne vrijednosti robe koju prodavatelj čuva za kupca za svaki započeti tjedan kašnjenja, kao troškova koje prodavač ima zbog kašnjenja kupca u preuzimanju robe. U slučaju kašnjenja u prihvatu robe, rizik od slučajnog oštećenja ili uništavanja robe prelazi na kupca od dana kada kupac kasni. Ako kupac ne preuzme robu izrađenu u skladu s njegovim individualnim zahtjevima ili posebnom narudžbom dobavljača za njega (npr. priprema nijansi u boji po narudžbi, roba izrađena prema izričitim uputama kupca, roba naručena posebno za kupca itd.), Prodavatelj će ga najprije pozvati na preuzimanje robe. Ako kupac ne preuzme naručenu robu nakon izričitog pismenog upozorenja niti nakon 8 dana od primitka upozorenja, prodavatelj ima pravo naplatiti kupca za naručenu robu prema važećem cjeniku i istodobno mu naplatiti sve dodatne troškove skladištenja, obrade ili uništavanja te robe. Rizik od slučajnog uništenja ili oštećenja robe i odgovornost za štetu prelaze na kupca u trenutku isporuke robe.


6. Reklamacije

Reklamacije u vezi s količinom i kvalitetom robe moraju se pismeno obavijestiti prodavatelja odmah po primitku, ali najkasnije 8 dana nakon otpreme robe, u protivnom se roba smatra prihvaćenom i naknadne pritužbe na vidljive nedostatke više nisu moguće. Kupac ima pravo podnijeti prigovor u vezi sa skrivenim nedostacima najkasnije šest mjeseci nakon otpreme robe. Pritužbe na skrivene nedostatke rješavaju se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. Prodavač nije odgovoran za skrivene nedostatke koji se pojave nakon 6 mjeseci od isporuke robe. Oštećena roba mora se fotografirati ili uzeti odgovarajući uzorci i osigurati, a o njima mora biti sastavljeno pisano izvješće o pritužbi. Roba vraćena prodavaču ne smije imati nikakvu drugu štetu osim one na koju je prigovorila i mora biti vraćena prodavaču u dogovorenom roku. Ako roba ima nedostatak, prodavač ima mogućnost ispraviti kvar ili izvršiti zamjenu. Prodavatelj određuje hoće li zamijeniti neispravnu robu novom, hoće li se pobrinuti za uklanjanje nedostataka na originalnoj robi ili će platiti odštetu kupcu. U pogledu reklamiranja robe, kupac je vezan primjenjivim pravilima o pregledu robe i isticanju prigovora na nedostatke. Prodavatelj nije obvezan rješavati neprimjereno ili nepotpuno dokumentirane reklamacije. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za reklamacije u slučaju pogrešno odabrane robe, nepravilnog skladištenja, neprofesionalne uporabe zbog nepoštivanja tehničkih uputa, instaliranja proizvoda u neprikladnim uvjetima, upotrebe proizvoda s istekom roka ili upotrebe proizvoda prodavatelja u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača. Prije ugradnje proizvoda, kupac je dužan provjeriti prikladnost strukture i nijanse boje. U slučaju odstupanja strukture ili nijanse boje od naručene, kupac mora odmah zaustaviti daljnju upotrebu proizvoda i odmah obavijestiti prodavatelja o utvrđenom odstupanju. Kupac mora zadržati reklamiranu robu dok se prigovor ne riješi. U slučaju reklamacije, kupac je dužan nesporni dio kupoprodajne cijene platiti dobavljaču. Ako je potrebno demontirati opremu koju prodavatelj nije prodao, kako bi se došlo do neispravanog ili pokvarenenog proizvoda prodavatelja, kupaca ili krajnji korisnik snosi troškove demontaže i ponovnog sastavljanja ove opreme. U slučaju opravdanog prigovora prodavač je dužan vratiti i zamijeniti neispravnu robu. Pritužbe zbog zamjene konstrukcija ili ugradnje neprimjerene nijanse boje, koje se podnose nakon ugradnje proizvoda, smatraju se neutemeljenima i stoga prodavač nije dužan s njima postupati. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju je Kupcu nastala kao posljedica kašnjenja Kupca u ispunjavanju ugovornih obveza, posebno zbog nepravilnih ili netočnih podataka, specifikacija, projekata ili bilo kojih drugih podataka koje pruži Kupac, ali ima pravo tražiti povrat bilo kakvih troškova, gubitaka ili štete nastale takvim ponašanjem. Prodavač nije odgovoran za štetu koja nije nastala izravno na robi, posebno ne za neizravnu štetu ili troškove, za izgubljeni profit i/ili drugu imovinsku i nematerijalnu štetu kupcu. Opisano ograničenje odgovornosti ne primjenjuje se ako je šteta prouzročena namjerno ili iz velike nepažnje.


7. Jamstvo

Prodavač jamči da je prodana roba besprijekorna u pogledu materijala, konstrukcije i izrade. Jamstvo vrijedi u razdoblju od 12 mjeseci od datuma isporuke proizvoda kupcu, osim za kompresore klimatizacijskih sustava automobila, koji vrijede 6 mjeseci. Jamstvo se ne odnosi na rezervne dijelove za kompresore klima uređaja u automobilu. Prodavatelj ne preuzima jamstvo za robu koja se prodaje u sljedećim slučajevima: - ako se oštećenja pojave zbog materijala isporučenog od strane kupca ili zbog konstrukcije koju je sagradio sam kupac, - ako kupac popravlja ili modificira opremu bez prethodnog pismenog odobrenja prodavatelja, - ako oštećenja ili nezgode nastaju zbog nedostatka brige, nedovoljnog nadzora ili održavanja i nepravilne uporabe opreme, - zbog drugih uzroka koji ne proizlaze iz opreme i nisu uzrokovani od strane prodavatelja. U slučaju kompresora za klimatizaciju, kupac (instalater) je dužan: - zamijeniti filter za sušenje i ekspanzijski ventil klima uređaja - izvršiti unutarnje ispiranje sustava (flushing) – staviti potrebnu količinu ulja u kompresoru. Kada zahtijeva jamstvo za kompresore za klimatizaciju, kupac je dužan uredno (barem uz račun dostavljen kupcu) dokazati obavljanje svih operacija zahtijevanih u prethodnoj rečenici. Tijekom jednogodišnjeg jamstvenog razdoblja prodavač se obvezuje da će o svom trošku popraviti opremu ili otkloniti oštećenja što je prije moguće o svom trošku. Odgovornost prodavatelja pod jamstvom izričito je ograničena na zadovoljavajuće otklanjanje nedostatka i isključuje odgovornost prodavatelja za bilo kakvu drugu štetu. Jamstvo se može izvršiti samo nakon predočenja prodavateljeve ovjerene garancijske kartice i računa prodavatelja.


8. Povrat robe

Kupac može vratiti preuzetu robu samo ako postoji izričit prethodni pisani dogovor s prodavateljem, i najkasnije u roku od 14 dana nakon isporuke. U tom slučaju roba mora biti vraćena u originalnom neoštećenom pakiranju i mora imati originalnu oznaku. Rezervni dijelovi za kompresore i robu naručeni ili proizvedeni posebno za kupca ne mogu se vratiti. Povratne boce rashladnog sredstva mogu se vratiti samo u roku od 3 mjeseca od prodaje, inače samo prilikom kupnje novog rashladnog sredstva. Cilindri se moraju vratiti s minimalnim tlakom i zatvoriti originalnim čepom.


9. Viša sila

U slučaju više sile ili druge izvanredne okolnosti (npr. prirodne katastrofe kao što su požar, poplava, potres, nepredviđeni prekid proizvodnje zbog epidemije, štrajka ili drugog prekida rada, zbog upravnih ili drugih administrativnih ograničenja ili zabrana poput embarga ili zapljene, ograničenje financijskog poslovanja, ograničenja transporta, manjak robe ili sirovina kod proizvođača dobavljača, smanjenje opskrbe energijom i druge prepreke neovisne o volji ugovornih strana - ili okolnosti koje nastaju nakon sklapanja ugovora smatraju se okolnostima više sile, zbog nepredviđenih i nepredvidljivih događaja, koje se po hrvatskim propisima smatraju višom silom), rokovi isporuke robe mogu se u skladu s tim produžiti za vrijeme trajanja više sile ili drugih izvanrednih okolnosti, a u iznimnim slučajevima mogu biti razlog neisporuke robe.


10. Zaštita poslovne tajne

Prodavatelj i kupac se obvezuju čuvati sve podatke koji proizlaze iz ugovorne dokumentacije i sve ostale podatke koji se odnose na međusobnu suradnju kao poslovnu tajnu za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa i najmanje 5 godina nakon sklapanja. Poslovnim tajnama posebno se smatra: cjenik, komercijalni i drugi prodajni uvjeti, uvjeti za promociju prodaje i oglašavanje, fakture, narudžbenice, pisma, zapisnici, ugovorna dokumentacija i sve ostale informacije u materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku. Kršitelj poslovne tajne odgovoran je za materijalnu i nematerijalnu štetu. Ugovorne strane se obvezuju da će tijekom suradnje i još najmanje 5 godina nakon završetka suradnje dosljedno štititi dobro ime kooperanata i njegovih zaštitnih znakova. Kao rezultat toga, trećim osobama ili javnosti neće pružati negativne informacije ili mišljenja o izvođaču ili bilo kakve javne komentare, osim na sudu u slučaju parničnog postupka.


11. Izjava o gospodarenju ambalažnim otpadom

Prodavatelj izričito izjavljuje da je u odnosu na ambalažu koju šalje na tržište Republike Hrvatske zajedno sa svojim proizvodima, u skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju gospodarenje otpadom, osigurao propisno zbrinjavanje ambalažnog otpada, na temelju Ugovora broj: OE143010, sklopljenog s tvrtkom EKO OTOK d.o.o., čime je osigurano da sva njegova ambalaža bude uključena u sustav gospodarenja otpadom. Kupac koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske, dužan je skladištiti sav ambalažni otpad koji proizlazi iz kupnje temeljem ugovora s prodavateljem, ili uništiti i postupati s njim u skladu s propisima svoje zemlje. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za rukovanje ambalažom nakon što je kupac primio robu.


12. Valjanost općih uvjeta prodaje i teritorijalna nadležnost suda

Ovi opći uvjeti prodaje vrijede neograničeno vrijeme ili dok se ne zamijene novim. Ovi Opći uvjeti prodaje vrijede u svakom pogledu, osim ako se stranke izričito ne dogovore drugačije u pisanom obliku. Opći se uvjeti također primjenjuju na odgovarajući način na usluge prodavatelja. Pojedinačne relevantne odredbe iz područja zaštite potrošača izravno se primjenjuju na pojedinačna prava ili obveze između prodavača i kupca-potrošača, koje su regulirana obveznim (kogentnim) odredbama o zaštiti potrošača, ako su različite od onih uređenih u ovim općim uvjetima. Ako sporazumno rješavanje sporova između stranaka nije moguće, sud u Zagrebu nadležan je za rješavanje spora, a na ocjenu ugovornih odredbi primjenjuje se hrvatsko pravo. Bez obzira na gore navedeno, prodavatelj također može voditi pravne postupke na sudu s nadležnošću prema sjedištu kupca. Za rješenje svih međusobnih odnosa, ugovorne strane određuju isključivu primjenu zakona prema sjedištu prodavatelja. U slučaju spora, za sudsko tumačenje će se upotrijebiti hrvatski izvornik predmetnih Općih uvjeta. Ovi opći uvjeti objavljeni su na web stranici na: www.selekto.hr i vrijede od 01.01.2012. nadalje.